Change Language:

Bosnian / Serbian / Croatian

Pregled bibliote?kih usluga

?lanovi biblioteke koji imaju bibliote?ki ra?un u dobrom stanju  kao i gosti iz drugih gradova mogu koristiti kompjutere u biblioteci za internet , bibliote?ke baze podataka, Microsoft programe, i mnogo više.  Tako?e su na raspolaganju printanje, pristup za wifi i laptop kompjuteri.  Kopirne mašine su na raspolaganju u svim lokacijama.  Biblioteka tako?e nudi besplatno faksiranje i  besplatan  Notarski servis.

Nekoliko  literarnih grupa za diskusije, online knjižni klubovi (upišite se ovdje), Book News i  Book Newsletter (knjižni bilten) se tako?e nude. 

Korištenjem me?ubibliote?ke pozajmice (Interlibrary loan service) biblioteka može posuditi materijal koji nije u bibliote?koj kolekciji od drugih biblioteka širom zemlje. Za novija izdanja knjiga I ostalog materijala koje biblioteka ne posjeduje ?lanovi mogu podnijeti zahtjev za kupovinu (Purchase Request Form) (PDF) u bilo kojoj lokaciji, ili mogu podnijeti online zahtjev (online Request form) da daju sugestiju biblioteci da se taj materijal kupi.  

?lanovi mogu rezervisati prostoriju za sastanke za korištenje od strane raznih grupa. Sve potrebne informacije možete na?i ovdje. 

Škole, vrti?i, i programi poslije škole mogu koristiti Bibliote?ki obrazovni dostavni servis (Library’s Educational Delivery Service) da dobiju materijal dostavljen na njihovoj lokaciji. Za više informacija o ovome programu ili da saznate kako uklju?iti vašu organizaciju u dostavnu rotaciju nazovite 270-782-0252.

Bibliote?ki ku?ni dostavni servis (Library’s Home Delivery Service) pruža materijal stanovnicim Warren County, svih uzrasta koji imaju neku fizi?ku nesposobnost ili bolest koja ih spre?ava da koriste biblioteku .  Za više informacija ili da vidite da li se vaša agencija kvalifikuje kontaktirajte Lora Gill na 270-782-0252 lokal 206.

Servisi na Bosanskom/Hrvatskom/Srpskom jeziku

  • Bibliote?ko osoblje je sretno da pomogne osobama  koje govore Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik da dobiju ?lansku kartu.  Uz dodatak generalnom bibliote?kom fondu i servisima, biblioteka nudi resurse koji su specifi?ni za ?lanove koji govore Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik:
  • Mala kolekcija knjiga na Bosanskom/Hrvatskom/Srpskom jeziku za odrasle i djecu, uklju?uju?i beletristiku i stru?ne knjige.
  • Notarski servis je na raspolaganju u Main Libray  koji pruža notar koji govori Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik. Nazovite unaprijed da provjerite da li je Notar na raspolaganju.